'Omdat het regende op de dag dat het uit zijn ei kwam, dacht het kuiken dat het een vis was'

Wole Soyinka


Pagina's

maandag 11 juli 2011

De wilde plantentuin "De Heimanshof"

In 1975 werd in Hoofddorp een instructieve tuin in gebruik genomen van 1 ha, waar wilde planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natuurlijke omgeving te bekijken zijn. In de periode '82 t/m '85 heb ik als vrijwilliger maandelijks geholpen om dit stukje natuur te bouwen en onderhouden. 2 Juli j.l. was er een open dag, een mooie gelegenheid om eens te kijken hoe de tuin er bij staat.
Het bordje bij de ingang

In De Heimanshof vindt u een aantal biotopen b.v. de akkertjes met oude graansoorten, zoals: spelt, evene, eenkoorn en 'chevalier-gerst'.de oervorm van gerst. Ook vroegere verfstofplanten worden er verbouwd: meekrap, wede en wouw. Verder oude cultuurgewassen als vlas, huttentut en boekweit. Hiertussen treffen we in de zomer een weelde van wilde bloemen aan: korenbloem, bolderik, klaproos etc.

Eén van de werkzaamheden van destijds, tientallen kubieke meters zand in de grond kruien om deze te verschralen.

De bolderik (Agrostemma githago) is een plant uit de anjerfamilie (Caryophyllaceae). De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeer zeldzaam en zeer sterk in aantal afgenomen.

De bolderik komt voor op löss en zandige klei en groeit tussen het graan, vooral tussen rogge en verder op braakliggende terreinen. De plant is vrij slap en heeft steun nodig van de graanplanten. Het was vroeger een algemeen voorkomend graanonkruid.

De dagkoekoeksbloem (Silene dioica) is een tweejarige of vaste plant uit de anjerfamilie (Caryophyllaceae). De naam dagkoekoeksbloem verwijst naar het overdag openstaan van bloemen.

Cichorei (Cichorium) is een geslacht uit de composietenfamilie. Tot dit geslacht behoren witlof en andijvie.

De gemalen wortels werden, vooral in de negentiende eeuw, en worden als koffiesubstituut gebruikt door het hoge gehalte aan inuline.

Een andere bewoner uit de akker, de wilde weit (Melampyrum arvense)


De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeer zeldzaam en zeer sterk in aantal afgenomen.

Grasveldje, vol klaproos, korenbloem en bolderik.


Oud en nieuw in één beeld, wil je ze alle drie scherp dan domineert de achtergrond...

... hou je de achtergrond neutraal, dan krijg je het onderwerp niet scherp, lastige keus.

Een Gevlekte Rietorchis, met dank aan Albertine

Gevlekte Orchis

Ik kon hier geen naam bij vinden (netelsoort), wie?

De zwanenbloem (Butomus umbellatus) is een moerasplant met roze bloemen. De plant is in Nederland wettelijk beschermd.

De Morgenster (rechts is nog een knop in beeld), zoals de naam al aangeeft, de bloem bloeit alleen 's morgens. Net als bij paardenbloem groeien de zaden in een pluizenbol. De Kaardenbol, vroeger werden de ruwe bollen gebruikt voor het kaarden van wol.Donzige klit
De speerdistel komt voor in weilanden, bermen en op dijken. De plant is rijk aan nectar en wordt bezocht door de honingbij, hommels, waaronder de akkerhommel en vlinders 

De Muurleeuwenbek, De bloempjes zijn 0,8-1 cm breed 

Bont Kroonkruid, liefhebber van kalkrijke grond.
De boszoom rond De Heimanshof herbergt o.a. soorten, die alleen op oude buitenplaatsen voorkomen, de zogenaamde stinzenplanten. Dode takken en stammen, die met opzet blijven liggen, vormen een woonplaats voor paddestoelen en insecten.


De dichte begroeiing is ideaal als vogel schuilplaats. 

Vingerhoedskruid (Digitalis) is een geslacht uit de weegbreefamilie.
Het gebruik van een extract van Digitalis purpurea met glycoside werd gebruikt voor de behandeling van hartproblemen.

Tot slot, omdat ze zo klein zijn, een kikkertje.


Het was leuk om na 25 jaar weer eens rond te lopen in een klein stukje natuur waar, door inzet van vele vrijwilligers, plantensoorten groeien welke inmiddels op de rode lijst zijn beland. Ook zie je hier dat op een relatief klein oppervlak van 1 ha. een diversiteit aan planten mogelijk is, elk in hun eigen biotoop.

Mocht iemand nog ontbrekende namen weten, ik hoor ze graag.

woensdag 6 juli 2011

De Groene Jonker en Waverhoek

Maandag 27 juni j.l. had ik een vrije dag. Het was die dag wel heel erg warm en om wat verkoeling te zoeken besloot ik 's middags naar De Groene Jonker te rijden. Tot mijn verbazing waren er meer bezoekers met dat idee en inderdaad voelde de temperatuur er een stuk prettiger aan door de wind welke over het water waaide. Nu is het zo dat wanneer je in De Groene Jonker bent geweest er de volgende keer niet veel veranderd is, maar je weet het nooit.
De geoorde Fuut, hij zwemt er nog steeds rond.

Kievit, ook nog van de partij.

Meerkoet, druk bezig met het voeren.


Grauwe ganzen blijven een opvliegend volkje, en het is al zo warm.

Een bewoner van ondiep water, in de verte loopt een Steltkluut.

Voordat ik de kans krijg om nog een foto te maken, vliegt hij op.

Gelukkig is hij alweer geland in de plas ernaast waar ik hem beter in beeld krijg.

De steltkluut is een gracieuze vogel met een ruim verspreidingsgebied. In Nederland is de steltkluut een bijzondere broedvogel. Steltkluten zijn sociale vogels die in goede leefgebieden het liefst in kleine groepen optrekken. *

De meeste jaren broedt er in Nederland hooguit een enkel paartje steltkluten. In jaren van extreme droogte in het Middellandse Zeegebied wijken steltkluten echter massaal uit naar noordelijker broedgebieden. In zulke jaren komen in Nederland tot enkele tientallen paartjes tot broeden. *

* Informatie afkomstig van: Vogelbescherming Nederland


Afgelopen zondag 03 juli heb ik een bezoek aan Waverhoek gebracht gelegen in de provincie Utrecht.
Waverhoek is een ongeveer 60 hectare groot pareltje in de Randstad. Grenzend aan natuurgebied Botshol maakt het deel uit van Plan de Venen. Dit plan, dat onder andere moet zorgen voor meer natuur en recreatie in dit gedeelte van het Groene Hart, voorziet ook in een ecologische verbindingsroute tussen de Nieuwkoopse Plassen en Botshol. In 2006 is gestart met inrichtingsmaatregelen. Met de grond die uitgegraven werd om diepere delen te maken, zijn de kade en het wandelpad aangelegd. Toen medio maart 2007 ook het waterpeil kon worden verhoogd ontstond de afwisseling van nattere en drogere delen, de zogenaamde ‘natte natuur’. 

Het wandelpad zelf is circa 2,5 km lang. Vanaf het parkeerterrein GPS coördinaat: N 52°14’39” E 4°54’29” loopt het rondom het natuurgebied zodat u ook weer eindigt waar u begonnen bent. 


Wat kunnen we er tegenkomen: grutto’s, lepelaars en de roerdomp. Verder weten de zilverreigers, purperreigers, krakeenden, grauwe ganzen, en in de zomer de zomertaling de Waverhoek te vinden.   

Meteen bij aankomst vliegt er al een grote groep Lepelaars in de lucht.

Aan de overkant van het meer gaan ze het water in, uiteraard op een plek waar je als wandelaar niet kan komen.
Lepelaars vergezeld met een familiegenoot.Impressie van het gebied.

Een Kluut is op zoek naar voedsel.
De oogst bestaat uit kleine kreeftachtigen, insekten en wormen. Deze prooi wordt gezocht op de tast: met snelle maaibewegingen wordt de snavel als een zeis door het water bewogen.

Zo zie je meteen hoe ondiep het watergebied is.

Drie Kluten op een rij. Nederlandse kluten zijn trekvogels en bijna allemaal brengen ze de winter door langs de kusten van Zuidwest-Europa of West-Afrika.

Witte ganzen zijn ook volop aanwezig in het gebied.

En met zoveel vogels in de plas krijg je aan de randen een mooie verzameling veren.

Tot slot nog, in navolging van het uitkijkkonijn in een vorige blog, de uitkijkhaas (emissarius Lepus)